Habitatge

1. NECESSITAT DE L’HABITATGE. EVOLUCIÓ
L’habitatge ens dóna:
 • protecció contra el medi natural (fred, calor, pluja, vent ...)
 • permet el descans
 • permet rentar-nos
 • permet cuinar
 • permet relacionar-nos
 • permet estudiar
 • permet guardar les pertinences ...

On hem de construir un habitatge? (Regulació del sòl)
Per construir un habitatge cal un sòl (terreny)
Cada municipi organitza i qualifica el seu sòl per a diferents usos (això és així per assegurar el bon desenvolupament del territori)
 • Rústic: per activitats agrícoles o ramaderes
 • Urbà: per la construcció d’edificis, carrers, places, jardins ...
  • Residencial: destinat a habitatges
  • Industrial: destinat a indústries
 • Urbanitzable: aquell que pot ser transformat en sòl urbà.
Així doncs abans de construir un habitatge cal informar-se a l’ajuntament de la localitat si el sòl està qualificat com a urbà o no.
El projecte
Un cop disposem de sòl apte per construir l’habitatge caldrà que un tècnic (un arquitecte) ens realitzi el projecte arquitectònic de l’habitatge.
Recorda que un projecte consta de tres parts:
 • Memòria i plec de condicions (es una descripció en paraules de les característiques principals del projecte, els càlculs, material utilitzat, procés de construcció...).
 • Plànols (contenen tota la informació gràfica del projecte)
 • El pressupost (quantificació de costos)
Qüestions a tenir en compte al dissenyar un habitatge
Per fer el projecte els arquitectes no són completament lliures i cal que tinguin en compte:
 • demandes o necessitats del propietari.
  • nombre de persones (nens o avis ...)
  • poder adquisitiu
  • professió
 • normes específiques de cada municipi (regulació municipal al PGOU)
  • altura màx. del edifici
  • nombre màx. de plantes
  • tipus de façana
  • la volada dels balcons
  • distància mín. al perímetre
  • parcel·la mín.
 • normes de caràcter general
  • superfície mín. del habitatge de nova construcció 32 m2
  • superfície mín. de les estances
   • menjador-sala d’estar 12 m2
   • habitacions 10 m2 una i 6 m2 per la resta
  • amplària mín. de les portes, passadissos, escales...
  • altura mín. de cada divisió horitzontal.
  • condicions de cuines i banys
  • totes les dependències han de disposar d’obertures a l’aire lliure.
  • instal·lacions
 • normes de seguretat
  • sistema d’evacuació de l’edifici
  • separació entre les diferents instal·lacions (llum, aigua, gas...)
  • nombre màxim de persones
  • senyalització
La elaboració d’un projecte de construcció és un procés molt i molt complicat!

La construcció
Un cop el promotor (persona que ordena l’obra) té el projecte i els permisos pot començar la construcció seguint el pls de treball mercat al projecte.
Molts són els tècnics i especialistes que treballen en la construcció, tots dirigits pel seu encarregat i tots coordinats pel director de l’obra (arquitecte tècnic)

L'avaluació
La realitzen els usuaris que viuen a l’habitatge (tenen dret a una sèrie de garanties)
 • Hi ha un període de garantia de 10 anys en defectes greus
 • 6 mesos per defectes lleus
Aquesta garantia fa que es millorin els dissenys i els materials per evitar que es repeteixin els mateixos defectes.


2 REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’HABITATGES. ESCALES DE DIBUIX
Els plànols són la representació gràfica, a escala i sobre un pla, de totes les parts que integren l’obra.
Els plànols són l’element de comunicació entre l’arquitecte, el propietari i el constructor.
Per dibuixar els plànols d’un projecte d’un habitatge s’encarreguen els delineants projectistes, sota les ordres del arquitecte.
Fins fa poc per fer els plànols s’usaven els estris habituals de dibuix (escaire, cartabò, regle, compàs, paral·lex, etc.) avui dia però la tecnologia informàtica ha transformat molt la professió de delineant perquè l’ús de l’ordinador facilita la feina amb l’ajut d’uns programes informàtics específics (CAD) i els plòters.
- Deluxe Paint - AutoSketch - AutoCAD
Per dibuixar els plànols en cal seguir unes normes així tothom podrà interpretar-los.
Els plànols es dibuixen a unes mides inferiors a les reals (es dibuixen a escala de reducció).
Recordar els tipus d’escales (reducció, natural i ampliació)
Quan una oficina d’arquitectes prepara un projecte ha de fer diversos tipus de plànols.
El conjunt de plànols d’un projecte defineix allò que volen construir. Cada plànol té una finalitat concreta.
Tipus de plànols d'un habitatge: (resum)
(clica la imatge per veure la presentació)


3 CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
Procés de construcció d’un habitatge
Un cop dissenyat un habitatge i s’han demanat tots els permisos cal començar l’edificació. Cal fer aquesta construcció ordenada i no “començar la casa per la teulada”.
Fases de construcció d’un habitatge:
 1. Els fonaments
 2. L’estructura
 3. Les cobertes
 4. Els tancaments
 5. Les instal·lacions
 6. Els revestiments i els acabats
a) Els fonaments
És la primera part de la construcció i es la part de la casa que estar en contacte amb el terra.
Els fonaments són els encarregats de suportar el pes de l’edifici i transmetre al sòl aquestes forces per tal que l’edificació esdevingui sòlida, estable, resistent i segura.
Els fonaments se solen fer de formigó armat per la qual cosa cal fer treballs de preparació.

Fases en la construcció dels fonaments:
 • Moviment del terreny
  • Anivellar el terra (màquines excavadores)
  • Construcció de les rases o forats on aniran els encofrats i el formigó armat
 • Construcció dels encofrats (són els motlles, amb peces d’acer, fusta, taulons...,que s’hauran d’omplir de formigó).
 • Omplir els encofrats (s’omplen els encofrats de formigó i barres d’acer).
Tipus de fonaments:
 • Continus o de rases
 • Amb sabates
 • D'estaca o pilons
 • De llosa
Les dimensions i el tipus de fonament depèn de:
 • El pes que haurà de suportar (altura de l’edifici)
 • El tipus de terreny (roques, d’argila, sorra...)
b) L'estructura
Té la mateixa funció que l’esquelet en les persones (dóna rigidesa i resistència).
Es la part que dóna rigidesa i resistència a l’edifici, suporta l’esforç i el pes de l’edifici i el transmet als fonaments.
Estan constituïdes d’elements horitzontals i verticals:
 • Verticals: (sotmesos generalment a esforços de compressió)
  • Els pilars i columnes: fets de formigó, acer, fusta són els que sustenten l’edifici. Damunt d’ells descansen altres elements de l’estructura (jàsseres o bigues).
  • Les parets mestres o de càrrega: fetes amb totxos es reparteixen el pes de l’estructura.
 • Horitzontals: (sotmesos generalment a esforços de flexió)
  • Bigues: element horitzontal fet de formigó armat, acer o fusta (poden formar part del forjat.)
  • Jàsseres: Són bigues grans que suporten altres bigues.
  • Forjat: format pel conjunt d’elements que separen les plantes dels habitatges o sostres (bigues, revoltons, armadures i una capa de formigó.)
Els edificis alts solen tenir l’estructura metàl·lica per la seva lleugeresa però en cas d’incendi no són tan resistents com el formigó.
Els edificis no molt alts solen tenir una estructura de formigó armat amb pilars i forjats.
Els habitatges de poques plantes usen parets de càrrega.

c) Les cobertes
Un cop fets els fonaments i l’estructura cal fer les cobertes (això farà que puguem seguir treballant sense que la pluja o d’altres inclemències destorbin la construcció.
La coberta es la part de l’edifici que el separa horitzontalment de l’exterior i el protegeix de la pluja i la neu i evita que penetri la humitat a l’interior.
Tipus de cobertes:
 • Teulades: Són cobertes inclinades (inclinació superior al 5%) poden tenir diferents pendents i formes. La inclinació impedeix l’acumulació d’aigua de pluja. No estan fetes per
 • ser transitades Tipus de materials:
  • coberta de teules
  • coberta de fibrociment (amiant + ciment) uralita
  • coberta de zinc (poc aïllant tèrmic)
  • coberta de pissarra (zones de muntanya)
Segons la forma de la teulada: d’un, dos, tres, o quatre aiguavessos (o quatre vents), de pavelló, piramidal, cònica, de dents de serra...
 • Terrats: Són cobertes planes o terrasses No hi ha teules i es un lloc que sol ser transitable (espai de lleure, safareig, estendre la roba ...) Es construeixen en llocs on no abunda la neu (llocs de la costa). Tenen petites inclinacions per facilitar l’evacuació de les aigües de la pluja, també s’anomenen aiguavessos.
Busca al diccionari les següents paraules: baixant, canaló, claraboia, curull, llucana, teula cobertora, teula canalera, teula carenera, sostremort, bonera, aiguafons i badalot.

d) Els tancaments
Serveixen per aïllar i separar les diferents estances entre elles i amb l’exterior. Els elements de tancament són les parets (si suporten càrregues formen part de l’estructura.
Tipus de parets:
 • Façanes: parets que separen l’habitatge de l’exterior (parets que es poden veure des de l’exterior). Se solen fer de doble paret separades 5 mm per un material aïllat com el poliestirè expandit o la llana de vidre. La finalitat es aconseguir un bon aïllament de l’exterior per reduir el consum d’energia.
 • Mitgeres: parets que separen l’habitatge d’altres veïns (si no hi ha cap veí de moment es folra amb una capa de morter o amb planxes d’uralita).
 • Parets mestres o de càrrega: parets que suporten el pes dels sostres dels pisos superiors o de la teulada (forma part de l’estructura).
 • Envans: parets que distribueixen espais interiors (separen les diferents dependències) l’envà sol ser de 5 o 10 cm de gruix de maons, fusta o prefabricades de gruix
Totes les parets són fetes de peces ceràmiques (maó, gero, totxana, encadellat) i estan unides amb morter i segons la funció tenen diferents gruixos de 30, 15, 10 o 5 cm. Als tancaments, a les parets tant interiors com exteriors hi ha d’haver les obertures.
Les obertures són les portes i les finestres
Les finestres permeten l’entrada de la llum i la ventilació de l’interior. Tipus (abatibles d’un o dos batents; giratòries d’eix vertical o horitzontal; lliscants; de gelosia.
Les portes permeten comunicar les diferents estances o l’interior de l’habitatge amb l’exterior.

e) Les instal·lacions

Un habitatge per tenir totes les comoditats, conforti bones condicions de vida ens calen les instal·lacions.
Són les encarregades de subministrar aigua, energia i comunicacions als futurs ocupants.
Les més importants la d’aigua, llum, gas i calefacció.
Solen ser encastades però també poden ser vistes com la de gas.
Totes han de seguir la normativa.

f) Els revestiments i els acabats
Es el toc final de la construcció però no per això menys important.
Els revestiments solen amagar irregularitats de les parets i els forjats.
 • Enguixar: és donar una capa de guix a les parets i als sostres per amagar-ne irregularitats i les imperfeccions.
 • Enrajolar: hi ha parets com les del bany o les de la cuina que cal enrajolar-les per a protegir-les de la humitat i per garantir la higiene.
 • Pavimentar: Es fa als terres amb una capa de morter que serveix de base als rajols (ceràmica, gres o marbre), al parquet o a la moqueta.
Algunes façanes (si no són d’obra vista) es recobreixen amb pedra natural o amb una capa de morter (arrebossat, remolinat o lliscat)
Acabats:
 • muntatge de portes i finestres.
 • instal·lació d’endolls i els aparells de comandament elèctric
 • muntatge d’aixetes.
 • mobles de la cuina.
 • pintura i / o empaperat de parets.
 • poliment dels terres
 • neteja general...
4. MATERIALS I TÈCNICA CONSTRUCTIVA
En la construcció d’edificis i en la realització d’obres públiques (construcció de ponts, carreteres, aeroports, etc.) s’utilitzen una infinitat de materials.
La elecció i utilització dels diferents tipus de materials va lligada a la seva proximitat, la facilitat amb què es poden obtenir i transportar i el seu cost.
Els materials petris van ser els primers materials utilitzats pels éssers humans en la construcció.
Són els formats per pedres i terres que s’extreuen de la naturalesa i que s’usen en la construcció directament amb o sense transformacions.
De vegades es barregen amb altres materials similars o aigua o bé es couen.
(clica la imatge per veure la presentació)

5. EINES I ESTRIS CARACTERÍSTICS DE LA CONSTRUCCIÓ


(clica la imatge per veure el document)

Vídeo vocabulari de la construcció


        

6. ELEMENTS DE PROTECCIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ


(clica la imatge per veure el document)

Visualitza les següents presentacions:


Història de l'arquitectura

Activitats:

Enllaços d'interès:
 • Imatges d'elements i sistemes constructius
 • Disseny de l'interior d'un pis


 • Vídeo: obtenció del ciment

 • Vídeo "el ladrillo"

Curiositats:
 • Façanes dinàmiques

Activitat pràctica: